Nabídka služeb

Projekty dopravních staveb

DOPRAVOPROJEKT Ostrava se zabývá navrhováním dopravních staveb všech projekčních stupňů. Jedná se zejména o projekty pěších komunikací, cyklistických stezek, zklidňování dopravy, řešení křižovatek, projekty statické dopravy, projektů silnic různých kategorií, projekty rychlostních komunikací a dálnic. V rámci dopravních staveb se zabýváme projekcí mostů a lávek různých materiálových a konstrukčních uspořádání, vč. prohlídek mostů.

 

Projekty vodohospodářských staveb

Zabýváme se odkanalizováním obcí vč. návrhu čistíren odpadních vod, navrhujeme nové vodovodní řády a rekonstrukce stávajích řádů. V rámci dopravních staveb zajišťujeme nové stoky a přeložky vodovodů a kanalizací. V rámci pozemních staveb zajišťujeme kompletní rozvody TZB. Zajišťujeme úpravu a přeložky vodních toků vč. povodňových plánů a následných návrhů protipovodňové ochrany.

  

Inženýrská činnost

Zajišťujeme vyřízení územních rozhodnutí a stavebních povolení pro všechny druhy staveb a jednotlivé stavební objekty. V rámci těchto činností zajišťujeme majetkoprávní vypořádání vč. případných vyvlastnění.

 

Technický dozor, koordinátor BOZP 

Výkon technického dozoru investora na stavbách dopravních, vodohospodářských a pozemních vč. výkonu správce stavby a zajištění kolaudace staveb. Dále vykonáváme na na výše uvedených stavbách činnost koordinátorů bezpečnosti práce.

 

Ekoogické hodnocení

Zajišťujeme poradenství v oblasti ochrany životního prostředí při výstavě. Zajišťujeme dendrologické, pedologické a biologické průzkumy, hlukové a emisní studie, oznámení a dokumentace EIA. Na stavbách zajišťujeme ekologický dozor.