Silnice I/11 Český Těšín - obchvat

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Dodavatel: ODS Dopravní stavby Ostrava a.s.
Realizace stavby: 2006 - 2008
Zpracované stupně PD: Studie 1995, DÚR 2001, DSP 2003, RDS 2006-7

Vybudováním nových úseků silnic I/11 a II/468 došlo k převedení tranzitní dopravy na silnici I/48 mimo město Český Těšín a k vyloučení úrovňového křížení silniční dopravy s železniční tratí Bohumín   Žilina. Stavba zahrnuje výstavbu silnic č. I/11 a II/468 v nových trasách včetně ramp mimoúrovňové křižovatky těchto komunikací. Silnice I/11 je postavena v délce cca 2,0 km v kategorii S 11,5/80. Začátek úpravy navazuje na MÚK se silnicí I/48 a na stávající I/11 se opět napojuje v Ropici. Silnice II/468 byla vybudována v délce cca 0,2 km v kategorii S 11,5/60. V rámci stavby bylo postaveno 8 mostních objektů, přeložky dotčených inženýrských sítí, úpravy vodotečí a protihlukové clony.

Galerie