Silnice II/460 Holešov – jihovýchodní obchvat

Investor: ŘSZK + Město Holešov
 Dodavatel:

Sdružení firem EUROVIA CS a.s., STRABAG a.s., KKS s.r.o.

 Realizace stavby: 2012 - 2013
Zpracované stupně PD: RDS, AD

Silnice II/490 představuje významnou dopravní komunikaci a s postupující výstavbou D1 přispěje realizace obchvatu Holešova ke kvalitnějšímu napojení na vyšší dopravní síť.
Celková délka obchvatu činí 3 056 m, z toho úsek řešený jako průjezd zastavěným územím s prostorovým uspořádáním MS2 9/50 má délku cca 500m. Zbývající část mimo zastavěné území je navržena v kategorii S9.5/80.
Na trase jsou řešeny tři křižovatky. Trasa obchvatu kříží mimoúrovňově železniční trať Kojetín - Valašské Meziříčí. Z důvodu bezpečnosti jsou v průsečných křižovatkách obchvatu se silnicemi III/49012 a III/49011 navrženy podchody pro pěší a cyklisty.
Stavba dále řeší objekty přípravných prací, objekty navazujících úprav a vyvolané přeložky inženýrských sítí.

Galerie