II/400 PŘESKAČE - PRŮTAH

Investor: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje + Obec Přeskače
 Dodavatel: COLAS CZ a.s. závod Jih
 Realizace stavby: 2012
Zpracované stupně PD: DÚR, DSP, PDPS, AD, DSPS

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci průtahu silnice II/400 obcí Přeskače v okrese Znojmo. Rekonstrukce silnice II/400 je navržena v délce 515 m. Na konci řešeného úseku je navržena místo stávající nevyhovující průsečné křižovatky malá okružní křižovatka. Současně vzniknou dva nové samostatné zastávkové zálivy a při vjezdu do obce je navržena jednostranná vjezdová brána. Součástí stavby jsou přeložky a ochrana dotčených inženýrských sítí, demolice stávajících objektů, řešení odvodnění silnice II/400 a napojení dotčených místních, účelových, případně polních komunikací.

Galerie