DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA a.s.

1964-2024
60 let
DOPRAVOPROJEKTU v Ostravě

Investor

Zpracovávané stupně PD

Obec Dolní Lutyně

DUR, DSP, DPS, AD

Projektová dokumentace řeší odvádění splaškových odpadních vod ze zastavěné části obce, včetně modernizace stávající čistírny odpadních vod. V současné době je v centrální části obce jednotná kanalizace a ČOV pro2500 EO na hranici životnosti. Vybudování oddílné splaškové kanalizace v zájmovém území je rozděleno do čtyř částí, které jsou zpracovány ve stupni DUR.

I.A – řeší centrální část obce s napojením 530 EO s celkovou délkou gravitační kanalizace cca 4,1 km, jednou čerpací stanici odpadních vod a vlastní modernizaci stávající ČOV na výhledový stav 3000 EO po dokončení všech etap. DUR, DSP, DPS, AD. 

I.B – řeší jižní část obce s napojením 507 EO, s celkovou délkou gravitační kanalizace cca 3,6 km, jednu čerpací stanici odpadních vod – zpracována DUR vč. IČ

II.A, II.B – řeší severní část obce s napojením 1165 EO, s celkovou délkou gravitační kanalizace cca 9 km a 5-ti ks čerpacích stanic odpadních vod s výtlaky v cekové délce cca 2,5 km – zpracována DUR, probíhá IČ

V současné době probíhá realizace etapy I.A s předpokládaným termínem dokončení 12/2023.