DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA a.s.

1964-2024
60 let
DOPRAVOPROJEKTU v Ostravě

Investor

Zpracovávané stupně PD

Ředitelství silnic a dálnic ČR

DSP, RDS, PDPS

V rámci stavby sil. I/49 byla řešena úprava a přeložka Hleděnovského potoka v celkové délce 1,33 km, která řeší bezpečné převedení požadovaných průtočných množství. Příčný profil koryta byl navržen jako excentrický, lichoběžníkový s pravobřežní bermou s výjimkou pod silničními a železničními mosty, kde je navržen jako jednoduchý lichoběžník. Svahy koryta jsou opevněny kamennou rovnaninou s vyklínovaním, svahy bermy jsou tvořeny hutněným násypem a následným ohumusováním. Tok kříží velké množství inženýrských sítí.