DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA a.s.

1964-2024
60 let
DOPRAVOPROJEKTU v Ostravě

Odkanalizování obce Dolní Lutyně

Investor Zpracovávané stupně PD Obec Dolní Lutyně DUR, DSP, DPS, AD Projektová dokumentace řeší odvádění splaškových odpadních vod ze zastavěné části obce, včetně modernizace stávající čistírny odpadních vod. V současné době je v centrální části obce jednotná kanalizace a ČOV pro2500 EO na hranici životnosti. Vybudování oddílné splaškové kanalizace v zájmovém území je rozděleno do […]

Odkanalizování obce Hrabyně

Investor Zpracovávané stupně PD Obec Hrabyně DUR Stavba řeší oddílnou splaškovou kanalizaci, která zajistí odkanalizování cca 670 EO. Celková délka gravitačních stok DN250 až DN300 je cca 4,9 km. Součástí stavby je i novostavba mechanickobiologické ČOV pro 1000 EO a dvě čerpací stanice odpadních vod s celkovou délkou výtlačného potrubí 380m. V současné době probíhá […]

Úpravy a revitalizace vodních toků

Investor Zpracovávané stupně PD Lesy ČR, s.p. DUR, DSP, DUSP, DOS, PDPS, AD V rámci staveb je řešeno čištění a úpravy koryt toků, opravy opevnění, stupňů, rekonstrukce opěrných zdí a opatření pro bezpečné převedení zvýšených průtoků vod, Případně jsou řešeny i úplné revitalizace toků, tzn. napravení nevhodných umělých úprav toků z minulosti. Častokrát jde o […]

Silnice II/366 Prostějov – přeložka silnice – Přeložky vodovodů DN 800, 400 a 350

Investor Zpracovávané stupně PD Olomoucký kraj DUR, DSP, PDPS, RDS, AD Objekty řeší přeložky hlavních zásobovacích řadů města Prostějova a jeho okolí, které jsou dotčeny přeložkou sil. II/366. Přeložky vodovodů DN800 OC a DN350 LT jsou v prostoru okružní křižovatky navrženy v délkách 252 a 202 m, křižují v chráničkách komunikaci a souběžnou žel. trať, […]

Výstavba retenční nádrže v lokalitě Chrpová – Šumbark

Investor Zpracovávané stupně PD Město Havířov DUR+DSP, DPS, AD Projekt řeší výstavbu betonové retenční nádrže o objemu 122 m3 pod stávajícím parkovištěm, která bude akumulovat dešťové vody ze stávajícíh parkovišť na ul. Chrpová a ul. Moravská v Havířově – Šumkarku. Akumulovaná voda se bude čerpat ponorným čerpadlem umístěném na dně RN do postřikových vozů a […]

5 VN Kajlovec

Investor Zpracovávané stupně PD Lesy ČR, s.p. DUR, DSP + PDPS, AD Stavba řeší rekonstrukci 5 stávajících malých vodních nádrží uspořádaných kaskádovitě nad sebou vedle silnice I/57 v k.ú. Lesní Albrechtice, obec Březová, které plní funkci krajinotvornou, revitalizační, akumulační, napajedla pro zvěř a rybochovnou. 1 VN je v rámci stavby cca 3-násobně zvětšena, u 2, […]

Sil. III/4787 Ostrava ulice Výškovická, mosty 4787-3, 4787-4 – Přeložka vodovodů DN500, DN150

Investor Zpracovávané stupně PD Správa silnic Moravskoslezského kraje DUR, DSP, RDS Z důvodu rozšíření mostů, navazujících komunikací a jejích násypů by došlo k výraznému zvýšení krytí vodovodního přivaděče DN500 LT (OVAK) do městské části Ostrava – Zábřeh a jeho kolizi s novou opěrnou zdí. Z tohoto důvodu byla navržena stranová a výšková přeložka vodovodního přivaděče […]

Odkanalizování obce Neplachovice

Investor Zpracovávané stupně PD Obec Neplachovice DUR, DSP, DPS, AD Obec Neplachovice se rozkládá asi 10 km severozápadně od Opavy. Projektová dokumentace řeší odvádění splaškových odpadních vod téměř ze všech nemovitostí v dané oblasti. Gravitační kanalizační stoky DN 250 – 400 PP UR2 v celkové délce 5 881 m jsou vedeny převážně zastavěným územím, čistírna […]

Letiště Leoše Janáčka Ostrava, rekonstrukce lapolu A

Investor Zpracovávané stupně PD Moravskoslezský kraj ÚR, DSP + DPS, AD Hlavním kanalizačním sběračem západní části rozjezdových ploch o celkové ploše 23,8 ha je Albrechtický potok, který je v prostoru letiště zatrubněn. Před vlastním lapolem z 80-tých let je na tomto zatrubnění předřazena otevřená betonová akumulační dešťová zdrž o celkovém objemu 3100 m3. Předmětem stavby […]

Odkanalizování části města Havířova – IV. etapa

Investor Zpracovávané stupně PD Statutární město Havířov Stavba řeší rozšíření stávající oddílné splaškové kanalizační sítě města Havířov ve třech lokalitách – U Jelena, Modřínová a Petřvaldská. Celkem jde o 3,07 km kanalizace DN250 s připojením cca 288 EO. Součástí stavby je rekonstrukce vybraných místních komunikací.